เปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ชายแดนใต้ที่นราธิวาส

เปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ชายแดนใต้ที่นราธิวาส

เมื่อวันก่อน ที่ถนนภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานมหกรรม"ตลาดนัดสินค้าเกษตร ชายแดนใต้"ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก ที่ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร Young Smart Famer และการแสดงผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Product,เผยแพร่ผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง และยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนายเสรีย์  แป้นคง เกษตรจังหวัดนราธิวาส และเกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วม การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  Young Smart Farmer  และแสดงผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Product. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร Young Smart Farmer ผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ และโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้งเพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร.     

ที่มา https://www.dailynews.co.th

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ