เกษตรคุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไฟเขียว 4 มาตรการปิดช่องโหว่เครดิตยูเนี่ยน

เกษตรคุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไฟเขียว 4 มาตรการปิดช่องโหว่เครดิตยูเนี่ยน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอ ให้ออกหลักเกณฑ์ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญที่กิจการทางการเงินของสหกรณ์ เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน 4 ด้านคือ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิตและด้านการปฏิบัติการ โดยนำหลักการกำกับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาบังคับใช้ และให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการเงินของสหกรณ์ให้ทันสมัย
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออก 4 เกณฑ์ เพื่อกำกับ ดูแลสหกรณ์และออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย

1.การกำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ ที่ระบุว่าสมาชิกควรได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนอย่างจำกัด เพื่อลดแรงกดดันในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน
2.กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ให้มีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ธนาคารพาณิชย์ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทไม่เกิน 4.5% ต่อปี
3.เห็นชอบให้สหกรณ์ใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น โดยกำหนดให้สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินกู้จากสหกรณ์ดังกล่าวต้องไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝากเงิน โดยให้เวลาสหกรณ์ปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับเป็นเวลา 120 วัน และ 4.เห็นชอบเกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จะให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์.

ที่มา www.thairaht.co.th

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ