คูโบต้า เปิดเว็บไซต์ kubotasolutions ส่งตรงความรู้ให้เกษตรกรไทย

คูโบต้า เปิดเว็บไซต์ kubotasolutions ส่งตรงความรู้ให้เกษตรกรไทย

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดการโครงการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions มาได้ระยะหนึ่ง จึงได้พัฒนาต่อยอดที่จะนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน จึงได้จัดทำเว็บไซต์  เพื่อเป็นคลังความรู้ให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาสืบค้น และนำไปพัฒนาการเกษตรของตนเอง รวมทั้งยังใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอเทคนิคต่างๆ ด้านการเกษตรและการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรด้วย

ในปัจจุบันเศรษฐกิจภาคการเกษตรมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้แนวทางทำการเกษตรแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต จึงจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้หลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะด้านการเกษตรอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังอาศัยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่นำมาใช้ในขั้นตอนต่างๆ ในระบบเกษตรกรรมด้วย เช่น การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิต ดังนั้น เว็บไซต์ จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์นี้ เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรหลายด้าน อีกทั้งยังมีรายละเอียดของโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกับสยามคูโบต้าอีกด้วย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจภายในเว็บไซต์ มีข้อมูลด้านการเพาะปลูก เช่น การทำนาดำ การปลูกอ้อยข้ามแล้ง และการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งจะแสดงระยะเวลาการเพาะปลูกพืชในรูปแบบปฏิทินการเพาะปลูก (Crop Calendar) ทำให้เกษตรกรเข้าใจง่าย และยังมีข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เช่น กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีความรู้และเทคนิคเรื่องพืชที่สยามคูโบต้าได้ศึกษามาโดยตลอด และพร้อมที่จะนำมาเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันได้นำเสนอไปแล้วมากมาย เช่น หัวข้อการปลูกอ้อยให้ได้กำไรสูงสุด โดยจะอธิบายวิธีการเพิ่มผลผลิตอ้อยให้ได้คุณภาพ ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร  อีกทั้งยังมีหัวข้อวิธีการไถตอซัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยปรับปรุงและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว และหัวข้อการปลูกยางพาราไม่กลัวแล้ง โดยแนะนำการปลูกและการบำรุงรักษาต้นยางพาราให้ทนแล้ง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรที่เผชิญปัญหาต้นยางพาราตายในหน้าแล้ง เป็นต้น

ภายในเว็บไซต์ยังมีห้วข้อความรู้อื่นๆ อีกมากมาย เกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปค้นคว้าข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่องพืช สะสมคะแนนเพื่อรับของที่ระลึก รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สยามคูโบต้าจัดขึ้นด้วย

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ