จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวเหนียว กข-แม่โจ้ 2

จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวเหนียว กข-แม่โจ้ 2
30 บาท / กิโลกรัม

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 138 วัน (ฤดูนาปี) และ 146 วัน (ฤดูนาปรัง) ลักษณะกอแบะ ความสูงประมาณ 105 เซนติเมตร (ฤดูนาปี) และ 99 เซนติเมตร (ฤดูนาปรัง) ลำต้นแข็งปานกลาง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง การแก่ของใบแก่ช้า ใบธงยาว 32.16 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 29.75 เซนติเมตร ลักษณะรวง ค่อนข้างกระจาย คอรวงสั้น จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 113 เมล็ด เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟาง มีหางบ้าง ยาว 10.70 มิลลิเมตร กว้าง 2.65 มิลลิเมตร หนา 2.03 มิลลิเมตร ข้าวกล้อง ยาว 7.42 มิลลิเมตร กว้าง 2.12 มิลลิเมตร หนา 1.80 มิลลิเมตร จัดเป็นข้าวเมล็ดยาว รูปร่างเรียว (อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง = 3.51) คุณภาพการสีดี ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 45.80 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายตัวของเมล็ดในด่างที่ 1.4 % KOH เท่ากับ 5.13 อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ มีกลิ่นหอมอ่อน

ลักษณะเด่น
1. เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว
2. ต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี