ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่
100 บาท / กิโลกรัม
ข้าวดินภูเขาไฟ ข้าวไรซ์เบอรี่ กิโลกรัมละ 100 บาท
1,000