ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ
200 บาท / กิโลกรัม

 ข้าวดินภูเขาไฟ จำหน่ายข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 200 บาท

1,000