ข้าวหอมมะลิโคราช

ข้าวหอมมะลิโคราช
40 บาท / กิโลกรัม
นครคงสัมฤทธิ์
1,000