ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
60 บาท / กิโลกรัม
นครคงสัมฤทธิ์
1,000