กล้วยตาก

กล้วยตาก
35 บาท / กล่อง
กล้วยตากโกสัมพี ปริมาณผลิตต่อ 200 ก.ก. ต่อ สัปดาห์
200