กล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
15 บาท / ต้น

กล้วยหอมทองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดี แข็งแรง
ปลอดโรค/แมลง
ลักษณะตรงตามพันธุ์
หวีใหญ่ ออกหวีมาก ลูกโตให้หวีต่อเครือมาก
เป็นที่ต้องการของตลาด
จัดส่งทั่วประเทศ

facebook : ถุงห่อกล้วย-กล้วยเนื้อเยื่อ
https://www.facebook.com/Bluebagbanana/